Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 36 ) : 2017 - 1.


Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Inkomsten uit onroerende goederen – Recht van erfpacht – Erfpacht – Belastbare onroerende inkomsten – Termijnen en ermee gelijkgestelde lasten ten laste van de erfpachter – Aft rekbaarheid – Voorwaarden

Datum: 21-05-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit artikel 14, eerste lid, 2° van het WIB 1992, gecombineerd met de artikelen 1, eerste lid en 5, eerste en tweede lid van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht volgt dat de door de erfpachter betaalde of gedragen termijnen en erm...


Afstand van een recht – Bewijs – Rechterlijke beoordeling – (Geen) bewijs a.h.v. vermoedens – Bewijs van een onbekend feit – Toepasselijke wetsbepalingen (art. 1349 en 1353 BW)

Datum: 16-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Vermoedens zijn een middel om een onbekend feit te bewijzen; de artikelen 1349 en 1353 BW, die dat bewijsmiddel regelen, houden geen verband met de beoordeling van de rechter over het bestaan van de afstand van een recht.


Gewestbelasting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – Niet-residentiële bebouwde eigendommen – Bezetters en houders van zakelijke rechten – Belasting – Grondslag – Vloeroppervlakte – Opmeting – Bestemming

Datum: 30-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 2, 3, § 1, c) en 8, §§ 1 en 2 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige on...


Koop-verkoop onroerend goed – Leveringsplicht verkoper – Laattijdige uitvoering – Schadevergoeding

Datum: 30-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 1147, 1610 en 1611 BW volgt dat de verkoper tot schadevergoeding is gehouden wegens de laattijdige uitvoering van zijn verplichting tot levering, in alle gevallen waarin niet is aangetoond dat de vertraging het gevolg is van een vr...


Verbintenissenrecht – Uitlegging overeenkomst in het nadeel van degene die bedongen heeft , en in het voordeel van degene die zich verbonden heeft (art. 1162 BW) – Toepassingsvoorwaarde: twijfel

Datum: 06-11-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Wanneer de betekenis en de draagwijdte van de overeenkomst kunnen worden bepaald op grond van intrinsieke bestanddelen van die overeenkomst en van extrinsieke gegevens, dan is er geen sprake van het bestaan van twijfel, die een toepassing van artik...


Overheidsopdrachten – Art. 43, § 3 (oude) AAV – Stilzwijgende definitieve oplevering – A. Wettigheid – B. Bevoegdheid van / beoordeling door feitenrechter – Handeling van de bouwheer

Datum: 04-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: A. Krachtens artikel 43, § 3 (oude) AAV wordt, binnen vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, naargelang van het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. De vast...


Stedenbouw – Herstel van plaats in de vorige staat – Ontstentenis van herstel van de plaats in de vorige staat binnen de voorgeschreven termijn – Gemachtigd ambtenaar – Ambtshalve tenuitvoerlegging van het herstel van de plaats in de vorige staat – Terugbetaling van de tenuitvoerleggingskosten lastens de veroordeelde – Hoedanigheid van de veroordeelde

Datum: 11-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Luidens artikel 155, § 4, eerste lid van het Stedenbouwdecreet Wallonië 1984 beveelt het vonnis, onverminderd de toepassing van Hoofdstuk XXIII van Boek IV van het Gerechtelijk Wetboek, dat wanneer de plaats niet in haar oorspronkelijke staat wordt...


Pacht – Schriftelijke overeenkomst omschreven als teeltovereenkomst – Bewijs(last) bestaan van de pachtovereenkomst

Datum: 18-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Krachtens artikel 2, 2° van de Pachtwet zijn de regels betreffende de pacht in het bijzonder niet van toepassing op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden ...


Woninghuur – Woninghuurovereenkomst van korte duur – Contractuele vervroegde beëindigingsmogelijkheid voor huurder – Rechtsgeldigheid

Datum: 18-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Noch uit de tekst van artikel 3, § 6, eerste en tweede lid WHW noch uit het dwingend karakter van die bepaling volgt dat elk beding dat de huurder toestaat een huurovereenkomst m.b.t. zijn hoofdverblijfplaats die gesloten werd voor een duur die kor...