Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 34 ) : 2016 - 6.


Hoger beroep – Devolutieve werking – Uitzondering – Bevestiging van onderzoeksmaatregel (art. 1068, 2e lid Ger.W.) – (Verzuim van appelrechter tot) verwijzing naar eerste rechter

Datum: 07-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het arrest dat een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, ook al beweert het het tegendeel, zonder daarbij enig geschilpunt anders te beslechten dan de eerste rechter, maar toch beslist de zaak niet naar de eerste rechter te ...


Bewijs in burgerlijke zaken – Begin van bewijs in geschrift (art. 1347, 2e lid BW) – Begrip – Waarschijnlijk feit – Schijn van waarheid

Datum: 18-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 1347, tweede lid BW beschouwt als begin van bewijs door geschrift elke geschreven akte die is uitgegaan van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijn...


Bijzondere overeenkomsten – Handelshuur – Herziening huurprijs – Art. 6 Handelshuurwet – Normale huurwaarde – Werkelijk gehuurde oppervlakte

Datum: 18-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Aangezien de in artikel 6, eerste lid Handelshuurwet bepaalde driejarige herziening van de huur geen verband houdt met het voordelige of dure karakter van de overeengekomen huurprijs maar met een verhoging of verlaging van ten minste 15% van de nor...


Gemeenschaps- en gewestbelasting – Vlaams Gewest – Leegstandsheffing bedrijfsruimten – Inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten – Schrapping van een onroerend goed

Datum: 24-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 11, 1°, 12, 13, § 1, 14, 15, § 1, 36, § 1 en 41, § 1 van het Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en de artikelen 12 en 13, eerste en tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten volgt dat de nieuwe eigenaar...


Grof wild – Schade – Bepaling van de aansprakelijke

Datum: 09-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 1, eerste en tweede lid en artikel 2, tweede lid van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade vereisten niet dat het bosperceel waarvan is aangetoond dat het wild dat de schade heeft aangeri...


Bijzondere overeenkomsten – Handelshuur – Herziening huurprijs – Art. 6 Handelshuurwet – Nieuwe omstandigheden – Algemene stijging van de huurprijzen

Datum: 24-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid Handelshuurwet moet worden verstaan objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprij...


Ruimtelijke ordening – Stedenbouw – Plan van aanleg – Niet-vergund gebruik in strijd met bestemmingsvoorschriften – Kwalificatie als aflopend dan wel voortgezet misdrijf

Datum: 25-02-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit artikel 146, eerste lid, 6° Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1.1, eerste lid, 6° en artikel 1.1.2, 7° VCRO, artikelen 4.1 en 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen volgt dat he...


Ruimtelijke ordening – Stedenbouw – Bouwmisdrijf – Herstelmaatregel – Dagvaarding tot betaling van meerwaarde – Conclusie met vordering tot herstel van plaats in vorige staat – Publiciteit – (Geen) nieuwe overschrijving

Datum: 25-02-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De verplichting tot overschrijving van de dagvaarding die de bestraffing beoogt van stedenbouwmisdrijven voor de correctionele rechtbank en de verplichting tot overschrijving van het exploot tot inleiding van een geding dat de inwilliging van een h...


Zakenrecht – Hinder uit nabuurschap (art. 544 BW) – Sanctie: herstel van het evenwicht – Rechtmatige en passende vergoeding – A. Weerslag van de abnormale vatbaarheid van het pad van de naburige eigenaar – B. Begroting naar billijkheid

Datum: 24-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De eigenaar van het pand die door een daad, een verzuim of eender welke gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door aan een naburige eigenaar hinder op te leggen die de gewone ongemakken van het nabuurschap overtreft , is een recht...