Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 27 ) : 2016 - 5.


1. Bevoegdheid inzake gemeenschaps- en gewestbelasting – Bevoegdheid van het Vlaamse Gewest – Heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – Wijze van invordering – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Geen schending van art. 134 Gw. juncto art. 6 BWHI (residuaire federale bevoegdheid inzake burgerlijk recht) 2. Gelijkheid en niet-discriminatie inzake gemeenschaps- en gewestbelasting – Heffingsplichtigen – Naakte eigenaars bij leegstandsheffing bedrijfsruimten vs. vruchtgebruikers en andere eigenaars bij leegstandsheffing woningen en gebouwen – Schending van art. 10 en 11 Gw.

Datum: 03-03-2016

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: 1. Artikel 15, § 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten) schendt niet artikel 134 Gw., in samenhang gelezen met ar...


Regelgeving inzake natuur en bos – Beperking eigendomsrecht – Evenredigheid – Beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten – Rechtszekerheidsbeginsel – Inspraak van het publiek

Datum: 28-04-2016

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Elke inmenging in het eigendomsrecht moet een billijk evenwicht vertonen tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het ongestoord genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bes...


1. Eigendom – Natrekking – Tijdstip – Vergoedingsplicht eigenaar (art. 555, 3e lid BW) – Ontstaan – Verrijking zonder oorzaak – Beoordeling omvang 2. Bezit – Teruggave van vruchten – Uitvoering te goeder trouw – Latere kwade trouw

Datum: 07-05-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: 1. Indien de werken op andermans erf tot stand zijn gebracht door een derde-bezitter die te goeder trouw is (art. 555 in fine BW), heeft de natrekking plaats ten voordele van de eigenaar van het erf zodra de bijzaak is opgenomen in de hoofdzaak. De...


Handelshuur – Huurhernieuwing – Andere voorwaarden – Onenigheid omtrent de huurprijs – Normale huurwaarde – Werken uitgevoerd door de huurder tijdens voorbije huurperiode

Datum: 29-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de samenhang van de artikelen 18 en 19 Handelshuurwet en uit de wetsgeschiedenis volgt dat wanneer er bij huurhernieuwing onenigheid blijft bestaan over de huurprijs, de rechter naar billijkheid, rekening houdend met alle objectieve omstandighe...


Handelshuur – Huurhernieuwing – Andere voorwaarden – Blijvende onenigheid – Huurprijs – Normale huurwaarde – (Actieve) beoordeling door rechter – Bewijslast verhuurder

Datum: 10-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 18 en 19, eerste lid van de Handelshuurwet volgt dat het, binnen de perken van de aanspraken van partijen, aan de rechter behoort om, bij onenigheid tussen de huurder en de verhuurder omtrent de modaliteiten van de huur, deze modal...


Pacht – Recht van voorkoop van pachter – Aanvaarding van het bod – Bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief – Dwingend recht – bescherming eigenaar

Datum: 10-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De ongeldigheid van de kennisgeving bedoeld in artikel 48.1, tweede lid Pachtwet die niet is geschied bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, strekt ertoe de eigenaar te beschermen. Deze laatste is dan ook er toe gerecht...


1. Pachtwet – Toepassingsgebied – Uitgesloten overeenkomsten – Landbouwvennootschap – Overeenkomst tot oprichting – Duur van ten minsten 27 jaar – Partijen 2. Landbouwvennootschap – Oprichtingsakte – Beherend vennoot – Voorwaarden (art. 791, 1e lid W.Venn.) – Beoordeling door rechter 3. Landbouwvennootschap – Exploitatie als beherend vennoot – Gelijkstelling met persoonlijke exploitatie voor toepassing Pachtwet

Datum: 24-12-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: 1. Krachtens artikel 2, 5° is de Pachtwet niet van toepassing op een overeenkomst tot oprichting van een landbouwvennootschap die werd gesloten tussen de eigenaar van een land- of tuinbouwbedrijf en de exploitant ervan voor een duur van ten minste ...