Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 47 ) : 2017 - 5.


Betonstop – actualiteitsoverzicht

Auteur(s): F. De Preter, K. Goethals

Inhoud: Brandend actueel, maar voor velen ongetwijfeld niet meer dan een catchy begrip: de betonstop. Nochtans zal de ruimtelijke ordening de komende decennia een fundamentele transitie doormaken in het licht van de voornemens van de Vlaamse regering, die ...


Het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

Auteur(s): S. Verbist

Inhoud: Op 25 april 2017 verscheen het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut in het Belgisch Staatsblad. Enkele beschouwingen bij enkele aspecten van de nieuwe regeling.


Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM – Eigendomsrecht – Maatregel van inmenging (reglementering van gebruik) – Billijk evenwicht – Beoordeling – Gebrek aan vergoeding

Datum: 04-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een maatregel van inmenging dient een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van de grondrechten van personen; er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de aa...


Onteigeningswet 1962 – Onteigeningsvergoeding – Omvang – Rechtspleging voor de vrederechter – Vergoeding voor juridische bijstand

Datum: 14-04-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 2, 1017, 1018 en 1022 Ger.W. volgt dat de vergoeding voor juridische bijstand in de procedure voor de vrederechter met toepassing van de Onteigeningswet 1962 geen onderdeel kan uitmaken van de op grond van artikel 16 Gw. verschuldi...


Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijstelling – Onroerende leasingovereenkomst – Voorwaarde – Mogelijkheid voor leasingnemer om de zakelijke rechten van de leasinggever over te nemen

Datum: 22-04-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De leasingnemer die, t.g.v. een optie op een koopoptie, aan een derde het recht toekent om de koopoptie betreffende de goederen van een onroerende leasingovereenkomst te lichten, verliest de mogelijkheid om bij het einde van die overeenkomst naar e...


Handelshuur – Huurhernieuwing – Voorwaarden van de hernieuwing – Vereisten

Datum: 29-04-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een belachelijke huurprijs beantwoordt niet aan het voorschrift van artikel 14 HHW.


Vennootschapsrecht – Tijdelijke handelsvereniging – Geen rechtspersoonlijkheid – Rechtsvordering – Uitoefening door een vennoot

Datum: 06-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de artikelen 2, § 1, 47 en 53 W.Venn. volgt dat een vennoot in een tijdelijke handelsvennootschap in eigen naam en voor zijn eigen aandeel in rechte kan optreden.


Onteigening ten algemenen nutte – Recht van wederoverdracht

Datum: 23-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het arrest stelt vast dat “het litigieuze deel tijdelijk gebruikt werd in het kader van werkzaamheden die uitgevoerd werden ten gevolge van de oorspronkelijke onteigening” en beslist bijgevolg naar recht dat het aangevoerde recht van wederoverdrach...


Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB 25.1.2001) – Veiligheids- en gezondheidsplan – Algemene preventiemaatregelen en buitengewone individuele beschermingsmaatregelen – Bouwplaatskosten

Datum: 27-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De algemene preventiemaatregelen en de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen die door het veiligheids- en gezondheidsplan zijn vastgesteld, hebben betrekking op het te realiseren bouwwerk en kunnen dus geen algemene kosten uitmaken die v...